Přeskočit navigaci

[ J ] Ladění klavírů a kulturní činnost

  • Kód oboru: 82-44-J/01
  • Kategorie vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava má dvě zaměření: ladění klavírů nebo činnosti v hudebně kulturní oblasti. V odborné přípravě v rámci obou zaměření převažuje praktická složka. V obou zaměřeních žáci získají základní orientaci v hudební teorii, jejich sluchové dispozice jsou rozvíjeny prostřednictvím intonačních a rytmických cvičení a melodicko-rytmických sluchových analýz jednoduchých skladeb, společně se rovněž vyskytuje hra na klavír, ladění a opravárenství klavírů. Ovšem v celkovém pojetí těchto oblastí odborné přípravy, šířce a hloubce osvojovaných vědomostí a dovedností se daná zaměření výrazně liší. V zaměření na ladění klavírů se žáci naučí hrát na klavír na úrovni potřebné pro prezentaci výsledků své práce. Seznámí se se základní konstrukcí křídla a pianina, naučí se tónovat a ladit jejich různé značky, slaďovat dva nástroje, provádět běžnou údržbu klavírů, identifikovat jejich závady a provádět i základní drobné opravy. V zaměření na hudebně kulturní činnosti se žáci kromě hry na klavír naučí hrát i na druhý hudební nástroj (podle jejich zájmu a talentových předpokladů) tak, aby byli schopni zvládnout improvizovaný doprovod, popř. veřejně vystoupit s vlastní přiměřeně náročnou hudební produkcí. Naučí se rovněž rozpoznávat závady v ladění klavírů a jejich příp. mechanické závady; pokud se jedná o závady menšího rozsahu, pak jsou schopni podle svých dispozic přispět k jejich odstranění. Získané odborné vědomosti a dovednosti jim umožňují připravovat nebo se podílet na přípravě (podle individuálních schopností) různých hudebních vystoupení při kulturních a společenských akcích (např. vernisáže, zahájení veletrhů, festivalů aj., slavnostní shromáždění škol, firem atd., firemní večírky apod). Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace připraveni uplatnit se v oblasti servisních nebo hudebně kulturních činností. Mohou se věnovat ladění klavírů různých značek a konstrukcí včetně provádění běžných opravárenských úkonů, nebo činnosti spojené s přípravou hudebních vystoupení na kulturních a společenských akcích, popř. o vlastní veřejnou hudební produkci na těchto akcích či o vedení amatérského souboru. Odpovídající činnosti mohou vykonávat zejména jako zaměstnanci výrobních a servisních firem nebo kulturních zařízení, uměleckých agentur apod. Absolventi se mohou podle svých možností a dispozic dále vzdělávat ve střední škole a získat stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podle zaměření odborné přípravy je jim nejbližší obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů nebo hudební či pěvecký obor konzervatoře; ke vzdělávání v maturitních oborech mohou být na základě prokázaných vědomostí, dovedností a talentových předpokladů přijímáni do vyššího ročníku studia.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP