Přeskočit navigaci

[ M ] Konzervátorství a restaurátorství

  • Kód oboru: 82-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava s převahou praktické složky je zaměřena podle platné právní úpravy s ohledem na třídník specializací restaurátorských prací na dvě specializace. Jedna z nich zahrnuje restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene apod.; druhá se zaměřuje na restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu - knižních vazeb, papírových a pergamenových listin, voskových pečetí a bul atd. Školy realizují vždy jedno z těchto zaměření. Žáci nejdříve získají obecnou výtvarnou přípravu orientovanou na potřeby jednotlivých zaměření. Kreslí, modelují, příp. malují přírodní, živočišné aj. motivy, lidskou figuru v aktu a kostýmu, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice, tvoří kopie uměleckořemeslných děl, osvojí si základy písma a další speciální výtvarné dovednosti (např. kaligrafii). Dále se naučí zpracovávat materiály používané v příslušném zaměření oboru odpovídajícími technologickými postupy a technikami. Realizují objekty z kamene nebo knižní vazbu podle vlastních návrhů či předloh. Získané uměleckořemeslné dovednosti a vědomosti pak využívají při restaurování a konzervování v rámci dané specializace. K tomu si osvojí všechny restaurátorské a konzervační technologie a techniky, naučí se správně používat a volit vhodné restaurátorské a konzervační materiály, provádět odbornou fotodokumentaci a zpracovávat restaurátorskou zprávu. Ve svých činnostech využívají znalosti z dějin výtvarné kultury a uplatňují současné přístupy k restaurování. Průběžně využívají informační technologie a pracují s odpovídajícím programovým vybavení. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k dodržování etického kodexu restaurování kulturních památek. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se jako restaurátoři kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi. Podle platné právní úpravy mohou restaurátorské práce vykonávat na základě povolení k restaurování kulturních památek, které uděluje Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury rovněž stanoví specializaci restaurátorské činnosti, na niž se povolení k restaurování vztahuje. Konkrétní oblast specializace restaurátorských prací vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy a z prokázání odborných schopností. Může se jednat buď o restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuku, umělého kamene a sádry, příp. umělého mramoru, nebo o restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (knižních vazeb, papírových a pergamenových listin včetně voskových pečetí a bul, rukopisů a vzácných tisků, papírového aktového materiálu, map, plánů, grafiky a předmětů muzejního charakteru z různých materiálů souvisejících s knižní vazbou). Příslušné činnosti mohou absolventi vykonávat samostatně nebo v rámci restaurátorského týmu nebo v restaurátorských dílnách muzeí, archivů, galerií apod. Podle zaměření odborné přípravy se absolventi rovněž mohou uplatnit v oblasti reprodukčního kamenosochařství a v oblasti knižní kultury. Odpovídající činnosti mohou vykonávat samostatně nebo v dílnách, ateliérech a dalších odborných pracovištích firem, institucí apod. Uplatnit se mohou také v oblasti správcovství muzejních sbírek, archivů a galerií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v restaurátorských a uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha