Přeskočit navigaci

[ M ] Uměleckořemeslná stavba varhan

  • Kód oboru: 82-41-M/18
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají širokou škálu uměleckořemeslných dovedností nezbytných pro realizaci stavby varhan z jednotlivých dílů pro různá prostředí, včetně jejich ladění. Samostatně vypracovávají návrh zpracování a realizují výrobu vybraných dílů nebo částí varhan, vyrobí historický nástroj (flašinet, portativ) podle technické dokumentace nebo hrací skříň podle vlastního výtvarného návrhu. Provádějí retuše a opravy poškozených částí varhan. K tomu si osvojí všechny tradiční i současné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit, vhodně zpracovávat i kombinovat odpovídající materiály a používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, pomůcky a nářadí. Využívají při tom získané výtvarné dovednosti a znalosti z dějin výtvarného umění a uměleckého řemesla, dějin varhanní hudby a historického vývoje varhan. Žáci jsou vedeni k přesné a pečlivé práci, k odpovědnost za její kvalitu a k dodržování předpisů BOZP. Žáci běžně využívají informační technologie a pracují s příslušným programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Hudební výchova, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností při zhotovování varhan. Uplatní se při zhotovování varhanních dílů, ručním zhotovování píšťal, soustružení slohových dílců, montáži a seřizování klaviatury, propojování elektronických celků, provádění oprav a rekonstrukcí varhan s použitím starých technologií. Uvedené činnosti mohou vykonávat buď v dílnách a firmách zabývajících se výrobou varhan, nebo samostatně. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP