Přeskočit navigaci

[ M ] Řezbářství

  • Kód oboru: 82-41-M/10
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatném navrhování složitých ornamentálních slohových celků, řezbářských předmětů nebo objektů pro interiéry i exteriéry a při zhotovování technické dokumentace. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách a zhotovují rovněž reprodukce plastik a reliéfů ze dřeva. Naučí se pracovat s technikami vykládání dřeva (intarzie, inkrustace apod.), zhotovují formy a odlévají modely pro realizaci reprodukce. Osvojí si potřebné technologické postupy a tradiční i moderní řezbářské techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy, polychromii a pozlacování. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj designu řezbářské a interiérové tvorby, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se jako řezbáři v uměleckořemeslných dílnách a provozech, v realizačních a tvůrčích týmech zabývajících se tvarováním dřeva a řezbářstvím. Uplatní se zejména při navrhování a realizaci užitkových a dekorativních předmětů, interiérových a exteriérových doplňků, při realizaci sochařské reprodukce ve dřevě apod. Uplatní se i v samostatné řezbářské tvorbě. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha