Přeskočit navigaci

[ M ] Scénická a výstavní tvorba

  • Kód oboru: 82-41-M/03
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava je v jednotlivých školách zaměřena buď na scénografii, nebo na výstavnictví. Ve vzdělávání v obou zaměřeních převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné návrhové a realizační tvorbě. V zaměření na scénografii tvoří např. návrhy jevištního prostoru (využití praktikáblů, schodů, šikmy, točny atd.), divadelní scény, jevištních detailů a doplňků apod. V zaměření na výstavnictví navrhují např. plošné a trojrozměrné propagační objekty, orientační dominanty, ucelené propagační a výstavní akce atd. V obou zaměřeních pak v odborných dílnách zhotovují na základě výtvarné a technické dokumentace makety a modely daných prostorů i jednotlivé prostorové prvky a jejich sestavy. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury a vývoje výtvarné tvorby v rámci zaměření oboru, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v oblasti scénografie nebo výstavnictví. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v divadelních a reklamních agenturách, které se zabývají realizací scén a výstav, v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha