Přeskočit navigaci

[ M ] Kombinované lyceum

  • Kód oboru: 78-42-M/06
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání připravuje žáky především ke studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Poskytuje širší všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn podle nabídky školy a volby žáka o základy obecně odborného vzdělávání v humanitním, přírodovědném a technickém zaměření. Žáci si vybírají jedno zaměření z nejméně dvou zaměření nabízených školou od 2. resp. od 3. ročníku studia. V humanitním zaměření prohlubují své znalosti a kompetence z oblasti pedagogiky, psychologie, sociální práce a komunikace, v přírodovědném zaměření z oblasti biologie, chemie, matematiky a ekologie, v technickém zaměření z oblasti matematiky, fyziky, informačních technologií a technického kreslení. Absolvování určitého zaměření vytváří základy k pozdější specializaci v navazujícím studiu. Předpokládá se i případné uplatnění přímo na trhu práce a následný rozvoj odbornosti ve vybraném povolání. Významná pozornost je věnována estetickému vzdělávání žáků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Humanitní zaměření Absolventi jsou připraveni zejména ke studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit ve výchovných, vzdělávacích a sociálních institucích a na pracovištích vyžadujících připravenost k efektivní práci s lidmi, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků. Přírodovědné zaměření Absolventi jsou připraveni zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení. Technické zaměření Absolventi jsou připraveni zejména k terciárnímu studiu technických oborů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit na pracovištích vyžadujících efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha