Přeskočit navigaci

[ N ] Sociální práce

  • Kód oboru: 75-32-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro širokou oblast sociálních služeb a práce s klientem i se skupinou. Zaměřuje se na činnosti sociálně právní, sociálně rehabilitační a poradenské, na oblast sociální diagnostiky, sociální prevence a ochrany a sociální intervenci. Student se učí aplikovat metody a techniky sociální práce při podchycování sociálně potřebných jedinců i skupin, kteří se ocitli v tísni nebo krizové situaci, a při přímé práci se specifickými sociálními skupinami jako jsou senioři, zdravotně znevýhodnění jedinci, menšiny a migranti, dlouhodobě nezaměstnaní apod. Učí se pomáhat řešit obtížné sociální situace a konflikty občanů nebo skupin s jejich sociálním prostředím na základě znalostí příčin poruch a selhání, vést sociální agendu podle typu klienta, druhu služeb a pracovišť, uplatňovat odborné postupy ke stanovení sociální nebo zdravotně sociální diagnózy, provádět sociální prevenci a osvětu. Seznámí se s poznatky z psychologie, sociologie, práva, sociální politiky, sociální filozofie, etiky, výzkumné metodologie, osvojí si komunikační a terapeutické dovednosti pro přímou práci s klienty.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako sociální pracovník ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb, sociálních odděleních obecních i městských úřadů, ve správě důchodového zabezpečení, v institucích sociální péče - domovech pro seniory, pečovatelské službě, krizových centrech, ústavech sociální péče a dětských domovech, ve zdravotnictví - na odděleních dlouhodobě nemocných, v psychiatrických léčebnách, denních stacionářích, jako poradenský pracovník v pedagogicko-psychologických poradnách, poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy, občanských poradnách, jako pracovník komunitního centra, linky důvěry, charitativních zařízení, jako sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, jako sociální pracovník ve vězeňství, pečovatelských službách, jako samostatný resocializační pracovník.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP