Přeskočit navigaci

[ N ] Logistika a management

  • Kód oboru: 64-31-N/14
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je zaměřen na řízení materiálového, finančního a informačního toku od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku konečnému uživateli. Student se seznámí s problematikou nákupu surovin, řízení výroby a efektivní distribuce výrobků. Získá poznatky z vnitropodnikové a dopravní logistiky, naučí se analyzovat materiálové a finanční toky uvnitř a vně podniku, využívat matematicko-statistické metody, naučí se řešit ekonomické problémy v oblasti výrobních, dopravních a obchodních podniků, osvojí si znalosti o členění a vlastnostech materiálů, včetně provádění zkoušek. V zaměření na logistické řízení se naučí modelovat výrobní procesy, využívat technologie používané při řízení nákupu, výroby, distribuce a skladování, vytvářet a realizovat logistické projekty. V zaměření marketing a řízení kvality získá znalosti o zásadách chování trhu, aplikaci principu "řízení podniku potřebami trhu", problematice zavádění, vyhodnocování a optimalizace kvality v podnikové praxi, trendech prosazování managementu kvality a environmentu, zajišťování a vyhodnocování bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů. Zaměření informační systémy se orientuje na využívání i přizpůsobování informačních technologií, řízení vývoje prezentačního softwaru organizace a provozu a rozšiřování firemní počítačové sítě.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako logistický manažer, pracovník logistických týmů ve výrobních a dopravních firmách, ve firmách zabývajících se obchodem a transportem zboží.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP