Přeskočit navigaci

[ E ] Lesnické práce

  • Kód oboru: 41-56-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat s nejběžnější technologickou dokumentací vyskytující se při realizaci lesnických technologií, volit a hospodárně používat vhodné materiály pro lesní výrobu, používat v příslušných technologiích ruční nářadí, nástroje a jednoduché stroje a zařízení, a to zejména při činnostech souvisejících se zajišťováním sadebního materiálu, zakládáním, ochranou, pěstováním a výchovou lesa, skladováním, balením a přepravou výrobků, seřizovat, provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, dodržovat předepsané pracovní postupy s ohledem na rizikovost práce v lese, spolupracovat při základní údržbě lesní dopravní sítě, přidružené výrobě zaměřené na jednoduché výrobky ze dřeva, transportu vytěženého dříví a základní péči o zvěř a myslivecká zařízení, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, obsluhovat traktor při lesnických činnostech.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Přírodopis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v komplexní lesní výrobě v méně náročných dělnických činnostech, a to především v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, případně v přidružené lesní výrobě. Okrajově se mohou uplatnit při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a v trvalé péči o zeleň podél komunikací. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha