Přeskočit navigaci

[ H ] Podkovář a zemědělský kovář

  • Kód oboru: 41-54-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit a hospodárně používat vhodné materiály a technologické postupy pro podkovářskou, kovářskou a opravárenskou činnost, volit a používat ruční nářadí, stroje a zařízení a kvalifikovaně provádět činnosti potřebné pro ošetření končetin hospodářských zvířat, zhotovení daného výrobku nebo pro realizaci příslušné opravy a pro obnovování a udržování provozní spolehlivosti strojů a zařízení, zejména využívat postupů tváření kovů za studena a za tepla při provádění kovářských prací, vykonávat běžné podkovářské činnosti, zejména udržovat a korigovat rohovinu končetin, obnovovat podkování a vyrábět polotovary podkov a různé typy podkov pro různé druhy kopyt, dbát přitom na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Žáci také získají odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupin T, B a C a ke svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání kyslíkem, pájení natvrdo a ke svařování plastů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jednak v oblasti zemědělské výroby při podkovářské práci v chovech koní pro účely tažné, rehabilitační, rekreační a sportovní (jezdecké a dostihové), ale i při úpravě paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat, jednak při opravách zemědělské techniky pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat, a to i na pracovištích zabývajících se renovací, případně výrobou součástí a zejména tvářením kovů za tepla a tepelným zpracováním kovů. Strojírenský základ umožňuje uplatnění i v příbuzných povoláních, kde se vyskytuje strojní výroba, opravárenská a servisní činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha