Přeskočit navigaci

[ H ] Jezdec a chovatel koní

  • Kód oboru: 41-53-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ošetřovat jednotlivé kategorie koní, připravovat krmiva, pečovat o zdraví koní a zajišťovat jejich reprodukci. Žáci absolvují základní a speciální výcvik jezdce a soutěže a dostihy podle svého zaměření. Naučí se provádět základní a speciální výcvik koní pro práci pod sedlem i v zápřeži, realizovat trénink koně pro jednotlivé sportovní a dostihové disciplíny, chovat se a jednat v souladu s dostihovým řádem, využívat odborné poznatky při chovatelských činnostech a jízdě na koni a se spřežením, prokazovat píli, svědomitost, čestnost a smysl pro fair play jednání, samostatně plnit pracovní úkoly v požadované kvalitě chovatelských i výcvikových činností, řešit běžné problémy vzniklé v chovech koní a jezdectví, obsluhovat technická zařízení ve stájích, používat, udržovat a opravovat vhodné pomůcky a zařízení pro chov a výcvik koní, jezdecké a vozatajské soutěže a dostihový sport, vést předepsanou dokumentaci a evidenci.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Tělesná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní při výkonu dělnických povolání v chovu koní, v jezdeckém a dostihovém sportu, v zápřeži, vozatajských disciplínách a hiporehabilitaci. Uplatnění nacházejí ve všech chovatelských, výcvikových, sportovních, rekreačních a výrobních organizacích doma i v zahraničí. Příkladem jsou povolání chovatel a ošetřovatel koní, jezdec sportovních a dostihových koní, cvičitel – trenér, jezdec spřežení – vozataj. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na trenérství sportovních a dostihových koní nebo v jiném zemědělském oboru, případně v oboru orientovaném na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha