Přeskočit navigaci

[ H ] Rybář

  • Kód oboru: 41-53-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat činnosti při chovu ryb a vodní drůbeže, provádět základní fyzikálně-chemické rozbory vody, vyhodnocovat výsledky a navrhovat příslušná opatření, uplatňovat prvky welfare (pohody zvířat) v chovu ryb a vodní drůbeže, obsluhovat rybí líhně a jejich zařízení, správně zacházet s rybami podle choulostivosti a stáří, určovat druh ryb a pohlaví, respektovat zooveterinární požadavky na chov ryb, podílet se na výlovech rybníků, údolních nádrží, tekoucích vodách a při pokusných odlovech, volit vhodný postup a provádět opravy sítí používaných v rybářství, jejich kompletaci a síťování malorozměrných sítí, obsluhovat stroje a zařízení v rybářském provozu, včetně provozních zařízení rybníků, provádět údržbu a opravy rybničních zařízení, zpracovávat ryby v souladu s hygienickými a veterinárními předpisy, dodržovat pracovní postupy a normy pro zpracování ryb, vhodně likvidovat odpad ze zpracovaných ryb, pracovat s motorovou pilou a křovinořezem, vést provozní a odbytové záznamy, řídit motorová vozidla skupin T, B a řídit vodní plavidla.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní zejména při výkonu povolání rybář u podniků zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí sladkovodních ryb, chovem akvarijních ryb a chovem vodní drůbeže. Dále se mohou uplatnit při obhospodařování vodních toků a údolních nádrží a ve vodohospodářských organizacích. Absolventi mohou také vykonávat základní pracovní činnosti související s těžbou dřeva, probírkami a prořezávkami lesních kultur v zemědělských a lesnických podnicích. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na rybářství nebo v oboru orientovaném na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha