Přeskočit navigaci

[ H ] Včelař

  • Kód oboru: 41-51-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí obsluhovat včelstva v průběhu celého včelařského roku, respektovat zooveterinární požadavky na chov včel včetně nutné prevence a likvidace nákaz, pečovat o zdraví včelstev, aplikovat odborné znalosti při spojování a rozšiřování včelstev, odchovu, značení a výměně včelích matek, při transportu a usazování včelích úlů do vhodných lokalit, volit vhodnou metodu pro získávání, zpracování, skladování, balení a expedici včelích produktů, propagovat zdravé včelí produkty, zabezpečovat opylovací služby pro rostlinnou výrobu, provádět laboratorní vyšetřování vzorků na zjištění chorob a škůdců včel, vyrábět včelařská zařízení, provádět jejich údržbu a opravy, vést včelařskou evidenci související s chovem, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou prací, podporovat svazovou činnost včelařství, založenou na dlouhodobé tradici včelařství v Čechách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v zemědělské prvovýrobě při chovu včelstev v povolání včelař i ve zpracovatelských provozech včelích produktů (výroba včelí kosmetiky, potravinových doplňků). Dále se uplatní v rámci údržby zeleně - ekologie krajiny a v truhlářských provozech, kde jsou vyráběna včelařská zařízení. Absolventi mohou samostatně podnikat v oblasti chovu včel, zpracování včelích produktů a jejich prodeje s případným využitím těchto činností v rámci agroturistiky. Uplatňují se jako odborní pracovníci pro členskou základnu Českého svazu včelařů, kteří zabezpečují přenos odborných znalostí na jednotlivé členy. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha