Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

  • Kód oboru: 41-45-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení používaných při technologiích v zemědělství nebo v lesním hospodářství, učí se sestavovat je do mechanizovaných linek, zajišťovat provozní spolehlivost a efektivní využívání této techniky, organizovat a provádět servisní a opravárenskou činnost s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení, vykonávat, organizovat a řídit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým hospodařením a rozvojem venkova ve vztahu k vhodnému využívání mechanizačních prostředků, vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity související s mechanizační problematikou a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, jakož i dbát na zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Příprava probíhá v návaznosti na 3leté obory vzdělání s výučním listem, zejména opravář zemědělských strojů, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář a lesní mechanizátor. Podle této návaznosti volí školy ve školním vzdělávacím programu zaměření na mechanizaci zemědělství nebo lesního hospodářství.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby nebo lesního hospodářství při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, lesnictví a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Uplatní se zejména jako zemědělští nebo lesní technici, vedoucí nebo technici v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejci zemědělské nebo lesnické techniky a pracovníci v poradenských službách, jako farmáři nebo samostatní podnikatelé v obchodu se zemědělskou nebo lesnickou technikou apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zemědělských nebo lesnických oborech technického zaměření, ale i v oborech strojírenských, případně i v oborech skupiny Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha