Přeskočit navigaci

[ M ] Chovatelství

  • Kód oboru: 41-43-M/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí posuzovat mikroklima objektů určených pro zvířata a vyvozovat příslušná opatření, zabezpečit ochranu zvířat proti týrání, navrhovat vhodný technologický postup pro určitý druh a kategorii zvířat, provádět a organizovat ošetřování, odchov, chov a krmení zvířat, posuzovat zdravotní stav zvířat a realizovat preventivní opatření, využívat zemědělskou techniku a motorová vozidla, získávat, zpracovávat a uchovávat živočišné produkty, řídit svěřený úsek zemědělské výroby, vést doklady o pohybu finančních prostředků v podniku, zabezpečovat nákup materiálu a zboží a prodej živočišných produktů, realizovat podnikatelské aktivity v konvenčním a ekologickém zemědělství, agroturistice, při ochraně a tvorbě krajiny a rozvoji venkova, řídit motorová vozidla skupiny T. Žáci zaměření na chov koní se naučí ošetřovat jednotlivé kategorie koní, připravovat krmiva, obsluhovat a pečovat o technická zařízení a stájovou mechanizaci v chovu koní, pečovat o zdraví koní, zajišťovat jejich reprodukci, absolvují základní případně speciální výcvik jezdce. Žáci zaměření na kynologii se naučí zabezpečovat každodenní péči o psa včetně krmení a péče o chovatelské zařízení, zajišťovat reprodukci a péči o zdraví, vybírat stěňata pro výcvik a zajišťovat výcvik, posuzovat exteriér psa a připravovat psa na výstavu.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v chovech zvířat zejména v povolání zootechnik, v soukromém podnikání se uplatní jako farmáři, na pracovištích plemenářských podniků např. jako inseminační technici. Mohou pracovat jako poradci v oblasti výživy, poradci v chovu zvířat nebo na některých úsecích zpracovatelského průmyslu – v mlékárnách, na jatkách, v bramborárnách apod. Absolventi zaměření na chov koní a jezdectví mohou pracovat jako chovatelé koní, případně jako jezdci z povolání, cvičitelé koní a mohou provozovat agroturistiku. Absolventi zaměření na kynologii najdou uplatnění v kynologických jednotkách záchranářů hasičských sborů, u policie, vojska, jako samostatně působící kanisterapeuti, ve výcvikových střediscích, hotelech pro psy, ale i ve sportovní a zájmové činnosti – agilitách, myslivosti atd. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v zemědělských oborech (hlavně v oborech zaměřených zootechniku), poměrně často i v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha