Přeskočit navigaci

[ M ] Rybářství

  • Kód oboru: 41-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat a organizovat činnosti při chovu ryb, realizovat nutná preventivní opatření a léčení, provádět a vyhodnocovat základní fyzikálně-chemické rozbory vody a posuzovat vliv činnosti člověka na její kvalitu vzhledem k potřebám chovu ryb, zajišťovat reprodukci v chovu ryb, organizovat výlovy na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách a při pokusných odlovech, posuzovat vhodnost různých druhů krmiv a stanovovat potřebu krmiv a velikost krmných dávek pro ryby, obsluhovat a provádět údržbu strojů a zařízení v rybářském provozu, zajišťovat údržbu a opravy rybničních zařízení, provádět hospodářské zásahy v revírech, provádět a koordinovat činnosti ochranné a strážní služby, vykonávat a organizovat činnosti při zpracování ryb, vhodně likvidovat odpad ze zpracovaných ryb, provádět a organizovat práci v chovech vodní drůbeže, aplikovat poznatky z ekonomiky při nákupu surovin a zajišťování odbytu a prodeje rybářských produktů, vést prvotní evidenci, sestavovat plány rybářské výroby a kontrolovat jejich plnění, řídit motorová vozidla skupin T, B a případně i vodní plavidla.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují technologické postupy v chovech ryb, vodní drůbeže, případně jiných vodních živočichů v různých typech rybářských firem. Uplatní se především v typové pozici rybářský technik vykonávající střední technicko-hospodářské funkce v rybářské prvovýrobě a v oblastech na ni navazujících. Kromě rybářské prvovýroby se absolventi oboru uplatňují též v oblastech zpracování produkce, v obchodní činnosti, oblasti služeb pro rybářství, v rybářském výzkumu, v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a vodního hospodářství. Absolventi se mohou uplatnit také ve státní správě, zejména na úseku rybářství, vodního hospodářství a ochrany a tvorby životního prostředí. Mohou také podnikat v oblasti produkčního rybářství a v navazujících oborech. Součástí vzdělávání je získání kvalifikace pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce pro hospodaření na rybářských revírech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v zemědělských oborech (hlavně v oborech zaměřených na rybářství a vodní hospodářství), poměrně často i v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP