Přeskočit navigaci

[ H ] Pokrývač

  • Kód oboru: 36-69-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět pokrývačské práce na sklonitých střechách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky; volit a používat materiály a výrobky, dopravit je na místo zpracování a připravit před zpracováním; volit technologický a pracovní postup pokrývačských prací; zhotovovat podklad pod krytiny; montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů; provádět dočasné pokrývání střech; rozebírat a třídit skládané krytiny pro další použití; posoudit optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání pokrývač při výkonu odborných prací v pokrývačských a stavebních firmách při montáži, údržbě a opravách skládaných krytin. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti pokrývačství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP