Přeskočit navigaci

[ H ] Kamnář

  • Kód oboru: 36-67-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní kamnářské práce související s lokálními topidly na tuhá paliva, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; navrhovat, stavět, opravovat, udržovat a čistit, individuálně stavěná kachlová kamna, sporáky a krby; montovat stavebnicová topidla, instalovat průmyslově vyráběná topidla; topit v topidlech; připojovat topidla na komín; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a individuálních topidel na tuhá paliva, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty topidel; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kamnář při výkonu odborných kamnářských prací v kamnářských firmách při navrhování, stavbě, opravách, údržbě a čištění individuálních topidel, montáži stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel na tuhá paliva a připojování topidel na komín. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti kamnářství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha