Přeskočit navigaci

[ E ] Stavební práce

  • Kód oboru: 36-67-E/02
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché práce ve stavebnictví jako jsou práce výkopové - ruční práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí; doprava a skladování materiálů; příprava, doprava, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché betonářské a zednické práce; práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; manipulace s výztuží; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady; ošetřování nářadí, pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků; obsluha jednoduchých mechanismů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby omezovali negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznávali rizikové látky a nakládali s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Jsou schopni samostatně nebo pod dozorem provádět práce na pozemních, inženýrských a vodních stavbách. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha