Přeskočit navigaci

[ H ] Montér suchých staveb

  • Kód oboru: 36-66-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní práce při montáži suchých staveb, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů, včetně jejich napojení na stavební konstrukce; opláštit nosné konstrukce různými druhy desek; zhotovovat suché podlahy a půdní vestavby budované systémem suché montáže; vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi (zakázkový list, stavební deník); předávat zhotovené dílo zákazníkovi; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních a suchých staveb, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty konstrukcí suchých staveb a navazujících stavebních konstrukcí; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání montér suchých staveb při výkonu odborných prací ve stavebních firmách při montáži a opravách konstrukcí suché výstavby. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti montáže suchých staveb a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP