Přeskočit navigaci

[ H ] Sklenář

  • Kód oboru: 36-62-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní sklenářské dílenské a stavební práce tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zaměřit a stanovit velikosti skel pro zasklívané konstrukce; skladovat, manipulovat a dopravovat tabulová skla; opracovávat ploché sklo ručně a pomocí strojních zařízení; zasklívat konstrukce různými typy plochého skla do tmelu a pomocí profilů, zasklívat izolačními dvojskly a trojskly do dřevených, kovových a plastových profilů; rámovat a paspartovat obrazy včetně zasklení; opravovat a udržovat zasklené konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst a zhotovovat výkresy a náčrty jednoduchých sklenářských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání sklenář při výkonu odborných sklenářských prací ve sklenářských a stavebních firmách. Po splnění všeobecných podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon volné živnosti sklenářské práce, rámování a paspartování a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha