Přeskočit navigaci

[ H ] Podlahář

  • Kód oboru: 36-59-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní podlahářské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat, přebírat a upravovat podkladní, vyrovnávací a izolační vrstvy podlah; volit technologické a pracovní postupy podlahářských prací; zhotovovat mazaninové podlahy cementové, betonové a anhydritové; zhotovovat podlahy dřevěné (prkenné, vlysové a parketové) a povlakové (podlahoviny pružné, textilní, korkové, laminátové a linolea) v konstrukčním provedení jako tuhé nebo plovoucí podlahy; osazovat podlahové kompletační prvky; napojovat podlahy na okolní konstrukce; provádět údržbu, čistit a opravovat různé druhy podlah; předat hotové dílo zákazníkovi; posuzovat optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci podlah a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty; měřit půdorysné rozměry podlah a vypočítat spotřebu materiálů; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání podlahář při výkonu odborných podlahářských prací v podlahářských a stavebních firmách. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti podlahářství (kladení podlahovin) a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha