Přeskočit navigaci

[ E ] Podlahářské práce

  • Kód oboru: 36-59-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché podlahářské práce, tj. číst jednoduché výkresy podlahářských prací; volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; volit pracovní postupy; zhotovovat a upravovat podkladní, vyrovnávací a izolační vrstvy podlah; volit technologické a pracovní postupy podlahářských prací; měřit půdorysné rozměry tvarově jednoduchých podlah a vypočítávat spotřebu materiálů; zhotovovat podlahy dřevěné (prkenné, vlysové a parketové) a povlakové (podlahoviny pružné, textilní, korkové, laminátové a linolea) v konstrukčním provedení jako tuhé nebo plovoucí podlahy; osazovat podlahové kompletační prvky; napojovat podlahy na okolní konstrukce; provádět údržbu, čištění a opravy různých druhů podlah; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci podlah a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty; měřit půdorysné rozměry podlah a vypočítat spotřebu materiálů; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání podlahář při provádění podlahářských prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon volné živnosti pokládání textilních podlahovin nebo řemeslné živnosti podlahářství (kladení podlahovin) a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha