Přeskočit navigaci

[ H ] Kameník

  • Kód oboru: 36-54-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní kamenické práce tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, stroje, manipulační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; manipulovat se surovinami a polotovary ručně a s pomocí mechanizace; volit technologické a pracovní postupy prací; ručně a strojně opracovat kámen; zhotovovat, osazovat a opravovat kamenické výrobky s jednoduchými profily, osazovat obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů; sekat písmo ručně a strojně; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty kamenických výrobků a prací; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, vypočítat spotřebu materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kameník při výkonu odborných prací v kamenické a stavební výrobě. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zpracování kamene a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha