Přeskočit navigaci

[ E ] Dlaždičské práce

  • Kód oboru: 36-51-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché dlaždičské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky, mechanizované ruční nářadí a jednoduché stroje a zařízení pro dlaždičské práce; volit materiály a výrobky; používat základní měřičské pomůcky a postupy při vyměřování dlažeb; volit pracovní postupy; provádět podsypy a podklady dlažeb; připravovat materiály pro dlažby a dopravovat je na místo zpracování; provádět opory, obruby, dlažby vozovek a chodníků velké a mozaikové z kamenných kostek, dlažby z desek, betonových dlaždic a tvarovek; bourat a opravovat dlažby; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat jednoduché výkresy dlaždičských konstrukcí; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání dlaždič při provádění dlaždičských prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon volné živnosti dlaždičské práce a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha