Přeskočit navigaci

[ M ] Stavební materiály

  • Kód oboru: 36-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají znalostí v oblasti výroby, použití a zkušebnictví stavebních materiálů. Kromě široké teoretické výuky se žáci naučí praktickým dovednostem v laboratorních cvičeních, na odborných praxích a exkurzích. Během studia postupně získají přehled o vlastnostech nejrůznějších stavebních materiálů – kamene, dřevařských a kovových materiálů, keramiky, pojiv, malt, betonů, plastů, izolací a nátěrových hmot. Důraz je kladen také na základy marketingu a práci s výpočetní technikou, především její využití v praxi při grafickém zpracování a technologických výpočtech. Žáci se naučí navrhovat vhodné materiály podle druhu stavby a prostředí, osvojí si technologické postupy výroby, včetně vlastností vstupních surovin a strojního zařízení, mají osvojeny způsoby zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit jako vedoucí techničtí pracovníci ve výrobě stavebních materiálů (např. jako mistr, technolog přípravy výroby), dále v oblastech kontroly jakosti stavebních materiálů nebo laboratorního zkušebnictví, jako expedient v cihelnách, keramičkách, prefách, cementárnách, vápenkách a ve výrobnách suchých maltových a betonových směsí. Své místo si mohou také najít v marketingových nebo ekonomických odděleních při nákupu a prodeji stavebních materiálů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Stavebnictví, geodézie a kartografie, ale i v oborech ekonomických. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP