Přeskočit navigaci

[ E ] Knihařské práce

  • Kód oboru: 34-57-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají všeobecný přehled o knižní produkci, strojích a zařízeních používaných v knihařské výrobě i odborné vědomosti o ruční vazbě. Naučí se používat vhodné pracovní pomůcky a nástroje pro konkrétní pracovní postupy, vhodně volit jednotlivé druhy knihařských materiálů, respektovat předepsané způsoby skladování a manipulace s materiálem, osvojí si technologické postupy zhotovení knižních vazeb i ostatních výrobků v knihařském oboru, naučí se dodržovat technologickou kázeň a parametry jednotlivých výrobků. Žáci získají také přiměřené znalosti z dějin umění a znalosti vztahující se k vývoji knižní vazby.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru knihařské práce se uplatní jako dělníci v knihařských a kartonážnických provozech, kde jsou schopni vykonávat samostatně jednoduché pracovní činnosti a složitější pracovní postupy pod dohledem. Pod vedením a dohledem mohou také v tiskárnách vykonávat jednoduché pomocné práce. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha