Přeskočit navigaci

[ E ] Papírenská výroba

  • Kód oboru: 28-56-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Těžištěm odborné přípravy v jednotlivých školách je osvojení praktických dovedností a upevnění odborných vědomostí potřebných k výkonu kvalifikované práce v konkrétním úseku papírenské výroby. Žáci si nejprve rozšíří a prohloubí učivo chemie a fyziky ze základní školy důležité pro papírenskou výrobu, vzhledem k tomu, že v RVP není zařazena vzdělávací oblast přírodovědného vzdělávání. Získají poznatky o vlastnostech, druzích a použití surovin a pomocných materiálů v různých odvětvích papírenské výroby. Osvojí si konkrétní techniky a technologické postupy při přejímce a přípravě surovin, při výrobě různých druhů vláknin, papíru a lepenek, jejich zpracování a expedici a při manipulaci s odpady v různých fázích výrobního procesu. Žáci se naučí obsluhovat jednoduché přístroje, stroje a zařízení v dílčím úseku papírenské výroby, včetně jejich běžné údržby a čištění. Naučí se provádět jednoduché vstupní, mezioperační a výstupní kontroly včetně kontroly odpadních vod a exhalací a zaznamenávat technické údaje. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a k dodržování zásad BOZP.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru papírenská výroba jsou připravováni pro výkon jednodušších činností v následujících oblastech papírenské výroby – při přejímce a přípravě dřeva, sběrového papíru a hadrových materiálů, při výrobě vláknin a papíru, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek na finální výrobky papírenského průmyslu. Uplatní se při obsluze a drobné údržbě strojů a zařízení při zpracování výchozího sortimentu papírenských surovin, meziproduktů a výrobků všeho druhu a při kontrole jakosti v jednotlivých fázích výrobního procesu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání pomocný pracovník v papírenství, papírník, celulózař a zpracovatel papíru. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.