Přeskočit navigaci

[ H ] Slévač

  • Kód oboru: 21-55-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí tavit kov v různých tavících agregátech. Naučí se tyto agregáty obsluhovat i diagnostikovat jejich funkci. V dalším se naučí roztavený kov bezpečně transportovat, upravovat a odlévat. Dále se žáci naučí zacházet s modelovým zařízením, podle výkresové dokumentace vyrábět slévárenské formy a jádra. Naučí se skládat slévárenskou formu, zakládat jádra, provádět nátěry formy a formy zabezpečovat proti vytečení odlitého kovu. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty modelů a uložení; volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce; dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve slévárnách v povolání tavič, jádrař nebo formíř; v oblasti kovolijectví. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha