Přeskočit navigaci

[ H ] Hutník

  • Kód oboru: 21-52-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní hutnické práce, obsluhovat vysokou pec, tavící pece na tavení ocelí a elektrické pece, skládat a zakládat vsázku do tavících pecí, vést tavbu, provádět odlévání roztavených kovů, obsluhovat válcovací zařízení a válcovat profily, obsluhovat stroje pro tažení kovů a táhnout kovové profily, tepelně zpracovávat válcované a tažené profily. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou hutnickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a výpočty pro tavbu a tepelné zpracování, osvojit si tepelné zpracování kovů; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutnictví železných i neželezných kovů a ve slévárenství. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie, hutnictví a hutní operátor.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP