Přeskočit navigaci

[ M ] Strojírenská metalurgie

  • Kód oboru: 21-44-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají znalosti o kovových materiálech jako základ pro odbornost tváření, slévárenství a sváření. Osvojí si technologii výroby kovů, metalurgii kovů, tváření kovů, sváření kovů a plastů. Naučí se řídit jakost v kovárnách, lisovnách, slévárnách a svařovnách, tepelně zpracovávat kovové výrobky, zacházet se zařízením v strojně-metalurgických dílnách, podle výkresové dokumentace vyrábět slévárenské formy a jádra, navrhovat a vyrábět zápustky, vyrábět výkovky, navrhovat svařence a provádět základní sváry, ovládat pece pro tavení, udržování, kalení a žíhání. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty modelů a uložení, náčrty výkovků a zápustek, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, provádět výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v profesích technolog, metalurg ve slévárnách, metalurg, technolog a operátor kovářských strojů, technolog svařovny a inspektor svařování, technolog v oblasti železniční dopravy – technolog svařování kolejnic, konstruktér zápustek, modelů, odlitků, svařenců, vedoucí dílny, mistr, vedoucí provozu, vedoucí kontroly, inspektor BOZP. Absolventi mohou pokračovat studiem na vysoké technické škole.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.