Přeskočit navigaci

[ M ] Hutnictví

  • Kód oboru: 21-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí základní hutnické technologické operace; naučí se funkce jednotlivých hutnických zařízení a jejich ovládání; naučí se hutní materiály, jejich značení a jejich kvalitativní parametry; naučí se řídící systémy hutních zařízení a jejich automatizaci. Současně s tím se naučí řídit tavbu v hutních a slévárenských agregátech pro tavení a zpracování železných i neželezných kovů. Naučí se počítat přestupy tepla, počítat a navrhovat vyzdívky pecí, včetně jejich PH charakteru. Společně se znalostmi nauky o materiálu se naučí tepelnému zpracování kovů, především kalení, žíhání a popouštění. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché strojní výkresy a náčrty; volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce; dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutích a slévárnách v povoláních odpovídajících střednímu odbornému vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem na vysoké technické škole.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha