Přeskočit navigaci

[ M ] Ekologie a životní prostředí

  • Kód oboru: 16-01-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Ekologie a ochrana životního prostředí (Kód: 16)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí posuzovat stav životního prostředí v konkrétních podmínkách a navrhovat postupy týkající se ochrany a tvorby životního prostředí, tj. odebírat vzorky půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů pro následné analýzy, vyhodnocovat výsledky analýz a navrhovat opatření ke zlepšení stavu životního prostředí, posuzovat vliv lidské činnosti v podnikatelské a komunální sféře, obsluhovat technologická zařízení k odstraňování odpadů, čistíren odpadních vod a vodárenských úpraven, navrhovat a realizovat revitalizační postupy a rekultivace postižených území, navrhovat postupy při péči o chráněná území a veřejnou zeleň, propagovat na veřejnosti zásady ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a poskytovat informace v oblasti ochrany životního prostředí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie, Zeměpis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Uplatní se jako ekologové ve státní správě a samosprávě na referátech životního prostředí, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v laboratořích, které monitorují a kontrolují složky životního prostředí, v průmyslových podnicích orientovaných na odpadové a vodní hospodářství, ve firmách zabývajících se hydrogeologickým průzkumem, ochranou ovzduší, rekultivacemi, ve vodohospodářských, lesnických a zemědělských provozech i v oblasti ekologického poradenství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zaměřených na ekologii a životní prostředí, v oborech zemědělských a lesnických, případně i v oborech pedagogických a sociálních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP